Vad är ART?

ART är ett multimodalt program som består av tre grundkomponenter; social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. ART utgår från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Målet med ART är att ersätta aggressivitet med social kompetens. Människor som har problem med aggressivitet och utagerande beteende har också ofta stora sociala färdighetsbrister och bristande impulskontroll. ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i kritiska situationer.

För att kallas ART måste programmet bestå av minst trettio strukturerade lektioner, tio av varje komponent och pågå i minst tio veckor. ART består idealt av en session av varje komponent en gång i veckan men andra upplägg kan förekomma. Ett tio veckors format är vanligt men längden på programmet kan variera och mottot ”ju mer desto bättre” gäller. Upphovsmannen Arnold Goldstein menade att ett tio veckors program inte är optimalt, inte heller att kursinnehållet måste vara fixerat. I många skolor och liknande ställen kan tio veckor vara tillräckligt men för andra, särskilt hem för kroniskt aggressiva ungdomar, krävs längre och mer intensiva insatser.

Sessionerna måste hålla hög kvalitet, följa procedurerna i manualen och utföras av välutbildade tränare. För detta ändamål finns det checklistor framtagna för programtrohet för de tre metoderna. I den praktiska tillämpningen är det viktigt att innehållet anpassas till den enskildes behov.

Lektionerna sker oftast i grupper om 3-6 deltagare och leds vanligen av två instruktörer, en huvudtränare och en medtränare. I vissa fall kan det vara lämpligt med individuell träning.

ART är ofta invävt i mer omfattande åtgärdsprogram och kan med fördel kombineras och kompletteras med andra insatser som t.ex. föräldraträning, utbildning, kurser och övningar ur Prepareprogrammet, drogbehandling, återfallsträning, behandling av psykologiska problem som ångeststörningar, depression, m.m. ART har ett brett tillämpningsområde och kan användas på flera nivåer av prevention.

ART består av tre fristående men kompletterande metoder. Metoderna kan alltså användas var för sig men kallas då inte för ART. ART som ett sammansatt program är i dagsläget inte att betrakta som ett evidensbaserat program, men den ackumulerade forskningen indikerar att ART är ett lovande angreppssätt. De tre metoder som utgör ART har alla var för sig gott empiriskt stöd. ART ska utvecklas och förbättras i takt med kritisk prövning och relevanta forskningsrön.

En mer utförlig beskrivning