Skräddarsy insatserna

ART är ett program som med fördel kan användas tillsammans med andra program. Nedan följer en beskrivning av de metoder där det finns positiva erfarenheter av en integrerad användning tillsammans med ART.

PEACE4Kids

PEACE4Kids är ART designat för grundskolebarn och passar utmärkt till att användas i skol- eller gruppmiljö. Det finns ett antal Peace4Kids manualer på engelska och hittills är en av dem översatt till svenska. I lärarhandledningen finns instruktioner med till övningar och bra introduktionstexter som guidar dig som leder gruppen. Till eleverna/barnen finns det övningsbok som innehåller programmets alla övningar. Materialet har många orginalillustrationer som förstärker övningarna och metoden för barnen. (ISBN Tränar/Lärarhandledning 978-91-85353-03-3) (ISBN Övningsbok för elever 978-91-85353-04-0) Peace4Kidsprogrammet är inte bara till för aggressiva personer. Det är ett undervisningsprogram som lär ut grundläggande sociala färdigheter, uppdelat i följande fem delar.

P – Parent Empowerment (föräldrakraft)

En programdel som involverar elevens familj i att lära och praktisera färdigheter med hjälp av programmets tydliga struktur.

E – Empathy (empati)

Lär eleverna känna igen och identifiera sina egna och andras känslor, liksom att uttrycka sina känslor på ett passande vis. Inom denna del får eleverna övningar i emotionell intelligens som till exempel att respektera andras personliga utrymme, avläsa dolda signaler, tolka ansiktsutryck och andra viktiga färdigheter.

A – Anger Management (Ilskekontroll)

Hjälper eleverna få en förståelse av ilska, och utveckla strategier för att handskas med känslor på ett konstruktivt vis.

C – Character Education (karaktärsträning)

Eleverna diskuterar och debatterar situationer och scenarier, baserade på deras växande medvetenhet om de moraliska och etiska val som vi varje dag ställs inför. Det finns också femton sammanfattande karaktärsfärdigheter, ofta använda som posters i ART-miljö.

E – Essential Social Skills (interpersonell färdighetsträning)

Genom rollspel får eleverna praktiska instruktioner och övningar av de grundläggande sociala färdigheter som de behöver i interpersonella relationer och andra sociala situationer.

Prepareprogrammet

Prepareprogrammet, som är en utvidgning av Aggression Replacement Training (ART), lär ut en bred uppsättning sociala kompetenser till barn och ungdomar. Målet är att minska aggressivitet, stress och fördomar via påverkan av känslor, tankar och handlingar. En mängd övningar följer efter varje kapitel som förhöjer värdet av kurserna.

Kurserna måste inte följas i någon bestämd ordning utan det är elevernas behov som ska styra följden och kombinationer av kurser. Prepareprogrammet har ett brett tillämpningsområde och kan användas såväl preventivt som i direkt behandlingsarbete.

Programmets upphovsman Arnold P Goldstein finns inte längre bland oss men han efterlämnade ett rikt material som vi kan förvalta och ösa ur. Goldsteins önskemål var att denna kunskap skulle komma till användning framförallt i förebyggande syfte. Han närde en vision om en fredlig värld fri från osund aggressivitet.

De tio kurserna som ingår i programmet är valda utifrån den empiriska litteraturen. Goldsteins förhoppning var att Preparekurserna skulle utvecklas och utvidgas i takt med nya rön och erfarenheter.

(ISBN 9789185353026)

Tillämpad Beteendeanalys (TBA)

TBA är baserat på inlärningsteori och innebär att man analyserar beteenden för att förstå varför de förekommer. Alla åtgärder och insatser bör föregås av en analys av samspelet mellan individ och miljö. Vilka är problemen, hur har de uppkommit och vad vidmakthåller dem idag? Beteendeanalysen är den viktigaste fasen i behandlingsplaneringen. Åtgärderna ska logiskt kunna härledas ur denna analys.

Syftet med en BT analys eller funktionsanalys:

1) Ringa in problemområden och problembeteenden 2) Identifiera kritiska faktorer som influerar problemet 3) Mäta upp problemet och upprätta en baslinje 4) Formulera mål för förändring 5) Inventera resurser och tillgångar hos patienten och miljön

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är hela arbetssättet från första kontakt, beteendeanalys, målformulering, behandlingsplanering, implementering av metoder, utvärdering och uppföljning.

Teckenekonomi

Teckenekonomi (TE) är ett system för att metodiskt utveckla och förstärka önskvärda beteenden. Teckenekonomi är avsedd att uppmuntra och förstärka önskade beteenden och är inte inriktad på att bestraffa oönskade beteenden. TE bygger på teorin att viljemässiga beteenden styrs av sina konsekvenser, och kan man ha uppsikt över konsekvenserna kan man också påverka beteendet. I TE erhåller deltagarna någon form av tecken när de gör önskvärda saker. Det är viktigt att förväntningarna är tydliga och specifika istället för vaga och tänjbara. Vilka beteenden vill man öka förekomsten av? Dessa ska uppmuntras med tecken. TE ökar motivationen att utföra vissa handlingar. Vid en viss tidpunkt ska dessa tecken bytas ut mot uppbackningsförstärkare, ofta bestående av aktiviteter, privilegier, saker, föremål, något ätbart eller drickbart. TE bygger på gemensamt överenskomna regler och positiv förstärkning av hälsosamma beteenden som konkurrerar ut destruktiva beteenden. TE har använts med stor framgång för hyperaktiva, utvecklingsstörda, försummade och uppförandestörda barn i många typer av miljöer. Ett teckensystem är ett hjälpmedel för att öka förekomsten av sociala beteenden. Det finns många sätt att misslyckas med en TE. Den kan inte tillämpas mekaniskt utan kräver hög aktiv närvaro och regelbunden översyn av systemet. TE förutsätter att användarna är motiverade, utbildade, konsekventa och samtrimmade.