Evidens

ART är inte klassificerat som ett evidensbaserat program men stödet växer sig gradvis starkare. Den ackumulerade forskningen visar sammantaget att ART är att betrakta som en lovande metod. En sökning i databasen PsychInfo 2010 visar 16 publicerade studier om ART gjorda i skiftande sammanhang och med olika målgrupper. Merparten av studierna visar att ART ökar förekomsten av sociala beteenden, kontroll av ilska och moraliskt resonerande samt minskar frekvensen av antisociala och aggressiva beteenden. Effekten förstärks om viktiga personer i den unges liv involveras i ART programmet. Flera kontrollerade studier med lovande utfall har gjorts på senare tid bl.a. i Holland och Norge.

Det saknas alltså ännu den avgörande randomiserade studien som visar att ART skulle kunna klassas som ett modellprogram. Det finns emellertid starkt stöd för KBT baserade program rent generellt för den här typen av beteendeproblem. I en metaanalys av Lipsey (2005) konstateras detta samt att det inte var någon påvisbar skillnad mellan olika KBT program. I Lipseys studie ingick KBT program som Reasoning and Rehabilitation, Moral Reconation Therapy, Aggression Replacement Training, the Thinking for a Change curriculum, and the Cognitive Interventions Program (NIC). Likheten i resultaten beror på att KBT programmen i stort sett innehåller samma komponenter. Av dessa skäl rankar OJJPD (The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention) i sin Model Programs Guide 20010 ART som ett effektivt program (OJJPD, 2010), och det gör också U.S Department of Education- Safe Schools. Även amerikanska justitieministeriets Institute of Corrections bedömer ART som effektivt (Milkman & Wanberg, 2007).

ART vilar på en stark teorigrund (social inlräningsteori) och bygger på forskningsbaserad kunskap. ART lever också upp till de viktigaste principerna i ”what works” forskningen för vad som kännetecknar effektiva program. Komponenterna som ingår i ART (färdighetsträning, ilskekontroll och moralutveckling) är väldokumenterade och har adekvat stöd var och en för sig.