Vilken målgrupp passar ART för?

Antisociala och aggressiva beteenden är kännetecknande för uppförandestörda och kriminella ungdomar. Sådant beteende beror till stor del på bristande alternativa prosociala färdigheter.

ART ska företrädesvis bestå av ungdomar som är svaga eller brister i de färdigheter som ingår i ART kursen (sociala färdighetsbrister, bristande ilskekontroll, omoget moraliskt resonerande och antisociala värderingar).

Familjer

Familje-ART faller väl ut där man ser att kommunikationen brister i sociala färdigheter och konfliktstrategier. I Moraltärningen blir viktiga teman det som är aktuellt för familjen i deras vardag t ex ekonomi, fritid, umgänge, läggtider osv . Träningen i Familje-ART kan med fördel komplettera med KBT-strategier för att stärka föräldrarna i deras föräldraskap.

Enskilt

I grunden är ART ett program som genomförs i grupp. Ibland kan det finnas orsaker till att istället vilja träna vissa elever enskilt. Det kan t ex vara behovet av att komplettera gruppträningen med enskild ART eller att det kan vara direkt olämpligt att föra samman elever som inte känner varandra, eftersom den sociala smittan anses vara hög. När man arbetar med ART enskilt är det viktigt att sessionen planeras noggrant med definition av färdighet, modellering, rollspel, återkoppling och hemuppgift. Risken med enskild ART är att det blir ART-inspirerande samtal utan rollspel. Man bör komma ihåg att rollspelet i ART är en mycket central verksam del för att träna nya färdigheter.

Grupper

Att arbeta med ART i grupp rekommenderas när det är en fast grupp som känner varandra t ex skolklass, kompisgäng, fritids, behandlingshem osv. Här bör det också beaktas att det i dessa grupper har för stora variationer kunskaper i t ex sociala färdigheter att det kan vara motiverat att dela gruppen i två. Ett exempel på detta är när deltagarna har kommit olika långt i sin utveckling t ex på behandlingshem. Man bör ej sätta ihop grupper med deltagare som inte känner varandra, då detta kan ha negativ inverkan på utvecklingen i gruppen. Dessutom så bör undvika att arbeta med kriminella i grupp.

Art i Socialtjänsten

Aggression Replacement Training (ART) i Socialtjänsten används idag ofta som en del i en hemmaplanslösning och ett alternativ till placering. ART sker både i from av bistånd eller service inom socialtjänstens öppenvård. Då forskning visat att ungdomar kan påverka varandra negativt när de hamnar i grupp, rekommenderar flera socialtjänster att jobba med enskild ART och/eller familje – ART eller med ART i kombination med olika familjeprogram t.ex. Multisystemiskterapi (MST), Funktionell familjeterapi (FFT )m.fl.

ART- programmen syftar till att påverka barnets eller familjens kunskaper, färdigheter, och/eller beteenden. Insatsen ges inom en tidsperiod och med ett bestämt antal tillfällen och timmar i vecka. Socialtjänsterna eftersträvar tre tillfällen per vecka under tio veckor. Ofta kan detta vara svårt då ”livet” kommer emellan. Lägsta intensitet är en gång per vecka, vid 20 tillfällen. Tydliga mål eftersträvas att sättas i genomförandeplanen oh även svara på ART:ens omfattning, när, var, hur och vem/vilka som ska ansvara för att ART:en genomförs.

ART används även som konsekvensprogram för unga lagöverträdare När en ungdom är åtalad för ett brott begär åklagare in ett yttrande från socialtjänsten. Yttrandet skrivs av en socialsekreterare tillsammans med den unge och dennes föräldrar. För att aktualiseras för något konsekvens -program bedömer socialsekreteraren insatsens lämplighet för ungdomen. Ungdomens och föräldrarna samtycke till insatsen krävs.

Syfte och mål

Syftet med ART:en är att hjälpa ungdomen att bryta sitt destruktiva beteende samt påvisa konsekvenser av sitt eget handlande.

  • visa på konsekvenser av brott;
  • visa på att vi alla gör aktiva val;
  • visa på alternativa beteenden;
  • belysa ungdomens moraluppfattning i relation till samhällets;
  • förhindra att ungdomen återfaller i kriminalitet.

Rollspel

Rollspel är centralt i ART. Program utan rollspel är därför inte ART. Sociala färdigheter och övriga teknikerna i ART måste metodiskt förstärkas och motiveras. För det krävs samarbete, med den unges nätverk (föräldrar, skola, kontaktpersoner osv) och hemuppgifter.

Arbeta med kriminella och ART

Att arbeta med kriminella och ART kan man göra om man mycket strukturerat arbetar med att medvetandegöra individens kriminella tankefällor och träna ungdomen på att känna igen,  uppmärksamma och förändra sina kriminella tankebanor utifrån både moralträning och klassiska KBT-verktyg för att utveckla tankarna. Då kompletteras detta med social färdighetsträning och ilskekontrollträning. Kriminella ska man arbeta individuellt tillsammans med nätverket/familjen för att uppnå varaktig förändring, dvs undvika att arbeta med flera kriminella i grupp.

Kom ihåg att:

  • Relativt oviktigt är faktorer som ålder, kön, härkomst, social klass och i de flesta fall även psykisk hälsa. De som inte kan ingå i ART grupper kan vara kraftigt känslomässigt störda, alltför hyperaktiva eller så utvecklingsstörda att de saknar de minnes- och föreställningsförmågor som är nödvändiga för att kunna fungera i en grupp. Goldstein menade att man inte skulle utesluta någon på förhand p.g.a. dennes ev. diagnos! Sträva efter att anpassa procedurerna och färdigheterna till den grupp ni arbetar med.
  • Alla delar i ART kanske inte är aktuellt. ART träning ska baseras på vilka behov man har. I ett framtida flexibelt ART landskap kanske man utifrån en individuell analys väljer tilläggskomponenter från Prepareprogrammet? Ilskekontrollträning ges inte till alla inom SiS. D.v.s. alla har inte uttryckligen behov av ilskekontroll. De med psykopatiska drag ska kanske bara ha moralträning?