Evidensbaserad Praktik

2012/12/13 i Aktuellt

För oss i Swe-ART är det angeläget att vidareföra kunskap som har till syfte att öka social kompetens och minska aggressivitet i samhället. Socialstyrelsen arbetar för att sprida evidensbaserad praktik. Denna länksamling är en guldgruva för dig som vill veta mer om evidensbaserad praktik. PDF- Evidensbaserad praktik

Implementeringsplan för ART

2012/12/11 i Aktuellt

PDF – Implementeringsplan för ART

Första Swe-ART konferensen genomförd!

2012/12/04 i Aktuellt

Swe-ART visar vägen!

Detta var parollen för den första Swe-ART konferensen som genomfördes i Stockholm den 30:e november 2012. Människor som på olika sätt arbetar med ART samlades för att utbyta erfarenheter med varandra och ta del av föreläsningar som gavs av Swe-ART:s styrelsemedlemmar.

Adapterad ART

Psykolog Bengt Daleflod, ordförande i Swe-ART, talade om Adapterad ART och belyste att det nu gått 28 år sedan Arnold P Goldstein utvecklade grundmanualen för ART tillsammans med ett flertal kollegor. Bengt belyste att manualerna succesivt har utvecklats och förfinats utifrån forskning och med inspiration från KBT, MI, ACT och Prepareprogrammet.

Vidare berättade Bengt att den här utvecklingen sker i ett nära samarbete med den nya internationella organisationen PREPSEC  (Preparing for evidence-based practice in social emotional competence). I PREPSEC utvecklas strategier och manualer som skall bidra till att vi kontinuerligt håller oss i  fas med modern forskning. En följd av detta påpekar Bengt är att man sett behovet av att även ändra metodens namn till AART (adapterad ART). Bengt beskrev också hur ART kan kvalitetssäkras och hur man lyckas genomföra en god implementering av ART inom olika verksamheter.

HVB och ART

Hans Johansson VD för Rätt Spårgruppen berättade om strategier för hur man kan implementera ART på ett HVB-hem.  Hans beskrev också fallgropar och hinder för att ett ART-program skall bli lyckat.  Den fasindelade behandlingen kännetecknas av hög struktur där ungdomarna gradvis slussas framåt. ART går som en röd tråd genom hela processen.

Individuell ART

Socionom Helena Hammerström föreläste om att ge ART-lektioner till enskilda individer. Helena beskrev att det kan finnas flera orsaker till att ibland träna elever enskilt. I sitt föreläsningspass beskrev Helena detta på ett inspirerande och tydligt sätt som fick oss att tänka efter och se att detta kan vara ett effektivt tillvägagångssätt. Helena underströk att man ska ligga så nära manualerna som möjligt och gav många exempel på hur man både kan modellera och rollspela individuellt.
SMILE

Lärare Per Åström gav oss inblick i hur ART-programmet SMILE fungerar. SMILE är en så kallad helskolemodell som utvecklats i Norge. Per underströk att skolan skall vara en
plats där alla elever ska få utvecklas och utmanas på ett positivt sätt och att SMILE är ett verktyg som rätt använt ger hjälp till just detta. En avgörande förutsättning är att alla är involverade och drar åt samma håll.

Peace4kids Nikolai Hamstein metodutvecklare på Oasen HVB & Skola berättade om det för grundskolan anpassade ART-programmet Peace4Kids.  Programmet är utvecklat av Sara Salmon och finns nu översatt till svenska. Programmet är till för att utveckla sociala, emotionella och akademiska kompetenser hos skolbarn.

Stresshantering, Psykolog Bengt Daleflod gav här ytterligare ett exempel på vad en breddning av ART-programmet kan handla om.  Bengt beskrev effektiva sätt för att öka förmågan att hantera stress. Bengt berättade att han skriver på ett bokmanus i ämnet. Vi fick också pröva på att göra avslappningsövningar tillsammans.
Dagen avslutades med information om kommande utbildningar och aktiviteter inom Swe-ART, bl.a. en kurs i familje-ART som kommer att hållas till våren. Deltagarna fick också tillfälle att komma med synpunkter på vad Swe-ART ska göra i framtiden.

Anmäl dig, ditt företag eller din organisation som medlem i föreningen Swe-ART här!

2012/11/22 i Aktuellt

Rapporter

2012/10/05 i Aktuellt

En översiktsartikel som författats av Catrine Kaunitz och Anna Strandberg publicerades i Socionomen (2009. Deras slutsatser kan sammanfattas så här.

  • Det vetenskapliga stödet för ART är svårtolkat
  • Trots ett svårbedömt forskningsstöd är ART den manualbaserade metod som fått störst genomslag i Sverige
  • Starkast stöd har ART i studier gjorda av upphovsmännen
  • Det arbetssätt som går under namnet ART förefaller många gånger ligga långt ifrån den ursprungliga manualen
  • Det är förmodligen få ungdomar inom socialtjänsten som genomgått ”riktig” ART-träning
  • Manualbaserad ART visar bättre resultat
  • ART ger störst effekt om det kommer in i tidig ålder
  • Trots invändningarna är det fortfarande mycket som talar till ART- metodens fördel

Rapporten kan laddas ner här

Mycket väsen för ingenting!

2012/10/05 i Aktuellt

Kriminalvården gick i november förra året ut med en braskande pressrelease om att ART var kontraproduktivt och skulle tas ur bruk. Detta skedde långt innan studien var offentliggjord.

Grundprincipen är självklar. Metoder som inte fungerar eller förvärrar situationen ska plockas bort. Frågan är om kriminalvårdens slutsats fattades på tillräckligt goda grunder?

Det visade sig vid närmare granskning att studien var så bristfällig att den inte tillåter några som helst slutsatser. Studien säger ingenting om huruvida ART är ett bra program eller inte. Vi vet inte ens om det var ART de fick. Det är viktigt i sammanhanget att känna till att det inte finns några studier som visat på negativa eller skadliga effekter av ART. Den samlade forskningen visar tvärtom att ART är en metod med gynnsamma effekter. ART klassas i forskningsöversikter antingen som ett lovande eller effektivt program. Socialstyrelsen påpekar i sin granskning helt riktigt att många inte följer manualerna, men säger också att mycket talar till ART metodens fördel om programmet levereras på rätt sätt.

Studien har alltså ställt till mycket skada helt i onödan. Det är också tråkigt journalister hänvisar till en medioker studie som slår undan fötterna på utövare som vill hjälpa utsatta ungdomar. Studien har granskats av professor Svartdal vid universitetet i Tromsö. Han konstaterar att undersökningen inte är hållbar. Rapporten är en internuppföljning utan peer-review och skulle aldrig hålla för en vetenskaplig publicering. ”Denne undersøkelsen har verken et negativt resultat eller et nullresultat; den har et ikke-konklusivt resultat.”

För den som vill läsa kriminalvårdens rapport och professor Frode Svartdals granskning av densamma finns länkar här.

PDF- Virker ART i svenske fengsler

PDF- Behandlingsprogrammet ART i Kriminalvården- Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2003-2006.pdf