Rapporter

2012/10/05 i Aktuellt

En översiktsartikel som författats av Catrine Kaunitz och Anna Strandberg publicerades i Socionomen (2009. Deras slutsatser kan sammanfattas så här.

  • Det vetenskapliga stödet för ART är svårtolkat
  • Trots ett svårbedömt forskningsstöd är ART den manualbaserade metod som fått störst genomslag i Sverige
  • Starkast stöd har ART i studier gjorda av upphovsmännen
  • Det arbetssätt som går under namnet ART förefaller många gånger ligga långt ifrån den ursprungliga manualen
  • Det är förmodligen få ungdomar inom socialtjänsten som genomgått ”riktig” ART-träning
  • Manualbaserad ART visar bättre resultat
  • ART ger störst effekt om det kommer in i tidig ålder
  • Trots invändningarna är det fortfarande mycket som talar till ART- metodens fördel

Rapporten kan laddas ner här