ICART-konferens i Göteborg

2012/10/05 i Arkiv

Nästan 300 deltagare från 10 länder deltog i årets konferens som ägde rum i Göteborg 23-25 augusti. SWE-ART hade en monter för att presentera den helt nystartade föreningen.

ART under utveckling

Man kan konstatera att ART utvecklas. ART är inte samma program som för 27 år sedan. Utvecklingen styrs mer mot en evidensbaserad praktik. En strävan är att bygga vård på bästa möjliga vetenskapliga grund. De tre grundkomponenterna i ART är förstås kvar men även dem har gradvis utvecklats utifrån erfarenhet och forskning. Det har hänt mycket inom kringliggande områden såsom motivation och generalisering. Nya rön och kunskaper från forskning, inte minst från KBT-området har integrerats. ART metodiken har också anpassats till en rad olika målgrupper. Nya komponenter ryms nu också under ART paraplyet. Peace 4 kids som är riktat till yngre barn är ett ART baserat program, utvecklat av Sara Salmon. TAME är Eva Feindlers nya approach till ilskekontroll träning (eller reglering av ilska som hon nu föredrar att kalla det). Familje-ART som utvecklats av Robert Calame och Kim Parker från Montreal sprids mer och mer. Junior-ART är ett sätt att få ungdomar att bli goda rollmodeller för varandra. De flesta kurserna i Prepareprogrammet (en förlängning av ART som bygger på samma multikanala tänkande) är färdiga för att sjösättas. Här kan nämnas bl.a. social problemlösning, situationell perceptionsuppträning, stresshantering och empatiträning. Den nya Prepareboken beräknas utkomma under nästa år.

Vikten av implementering

Ett viktigt tema i årets konferens var vikten av god implementering och programtrohet. En keynote och en workshop handlade om detta. Det samstämmiga budskapet var att inga program, hur bra de än är, fungerar om de inte är väl genomförda. Det finns alltid en risk att metoder förflackas och att programtroheten är alltför låg. Socialstyrelsens kartläggning visade t.ex. att 9 av 10 kommuner och stadsdelar som erbjöd ART inom öppenvården inte uppfyllde kriterierna för vad ART är.
Även ett evidensbaserat program kan alltså ge negativa effekter om det är slarvigt utfört. Att implementera och integrera en metod är en process över tid och kan ta många år. Man måste skapa förutsättningar för att bedriva ART. Inom SiS finns en vägledning för detta – ”Så arbetar vi med ART inom SiS”. Denna vägledning är fri att ladda ner för den som är intresserad.

Så arbetar vi med ART inom SiS

Forskningsläget

Ett annat spår handlade om forskning. Mycket talar till ART metodens fördel även det saknas avgörande randomiserade studier. I Norge Holland bedrivs det forskning av god kvalitet. Det verkar dock vara svårt att åstadkomma bra studier. En anledning är det finns alltför få forskare att tillgå. Kriminalvårdens rapport diskuterades, och det är viktigt att nå ut med budskapet: Inga slutsatser kan dras från denna studie! Studien säger ingenting om huruvida ART är ett bra program eller inte. Det obegripliga är att kriminalvården valde att gå ut med en så braskande pressrelease. Rapporten har skapat mycket turbulens helt i onödan. För den som vill läsa kriminalvårdens rapport och professor Frode Svartdals granskning av densamma finns länkar här.

Kriminalvårdens rapport

Professor Frode Svartdals granskning av rapporten

SWE-ART

SWE-ART hade som mål att offentliggöra sin existens i samband med konferensen. Föreningen har en tydlig koppling till ICART. Syftet är att sammanföra ART utövare i Sverige och skapa en gemensam plattform. Föreningen kommer även att ha ett klart uttalat samarbete med övriga nordiska länder. Många besökte vår monter och antecknade sig på intresselistan för framtida medlemskap.

Framtida konferenser

Konferenser av den här sorten ger inspiration och lust att arbeta vidare. Det är alltid givande att knyta kontakter och träffa andra som håller på med samma saker. Ett uttalat mål för SWE-ART är att kunna arrangera återkommande seminarier, utbildningar och konferenser. Nästa nordiska ART konferens kommer att äga rum i Norge i september 2012. ICART konferenser anordnas vartannat år. Plats för nästa ICART konferens är inte bestämt i dagsläget.