ART i Socialtjänsten

Aggression Replacement Training (ART) i Socialtjänsten används idag ofta som en del i en hemmaplanslösning och ett alternativ till placering. ART sker både i from av bistånd eller service inom socialtjänstens öppenvård. Då forskning visat att ungdomar kan påverka varandra negativt när de hamnar i grupp, rekommenderar flera socialtjänster att jobba med enskild ART och/eller familje – ART eller med ART i kombination med olika familjeprogram t.ex. Multisystemiskterapi (MST), Funktionell familjeterapi (FFT )m.fl.

ART- programmen syftar till att påverka barnets eller familjens kunskaper, färdigheter, och/eller beteenden. Insatsen ges inom en tidsperiod och med ett bestämt antal tillfällen och timmar i vecka. Socialtjänsterna eftersträvar tre tillfällen per vecka under tio veckor. Ofta kan detta vara svårt då ”livet” kommer emellan. Lägsta intensitet är en gång per vecka, vid 20 tillfällen. Tydliga mål eftersträvas att sättas i genomförandeplanen oh även svara på ART:ens omfattning, när, var, hur och vem/vilka som ska ansvara för att ART:en genomförs.

ART används även som konsekvensprogram för unga lagöverträdare När en ungdom är åtalad för ett brott begär åklagare in ett yttrande från socialtjänsten. Yttrandet skrivs av en socialsekreterare tillsammans med den unge och dennes föräldrar. För att aktualiseras för något konsekvens -program bedömer socialsekreteraren insatsens lämplighet för ungdomen. Ungdomens och föräldrarna samtycke till insatsen krävs.

Syfte och mål

Syftet med ART:en är att hjälpa ungdomen att bryta sitt destruktiva beteende samt påvisa konsekvenser av sitt eget handlande.

  • visa på konsekvenser av brott;
  • visa på att vi alla gör aktiva val;
  • visa på alternativa beteenden;
  • belysa ungdomens moraluppfattning i relation till samhällets;
  • förhindra att ungdomen återfaller i kriminalitet.

Rollspel

Rollspel är centralt i ART. Program utan rollspel är därför inte ART. Sociala färdigheter och övriga teknikerna i ART måste metodiskt förstärkas och motiveras. För det krävs samarbete, med den unges nätverk (föräldrar, skola, kontaktpersoner osv) och hemuppgifter.